Caught exception: Thuộc tính "IPBlocked.type" chưa được định nghĩa.